Juristen portaal

Laat uw praktijk groeien met Letselschade-Claim

Letselschade-Claim maakt uw bedrijf zichtbaar en genereert klanditie

Wat is uw specialisme?

Laat uw bedrijf groeien en meld u aan voor een eigen bedrijfspagina om Letselschade-Claim.nl. Kies voor het gratis lidmaatschap of het partner lidmaatschap waarbij clienten via ons contact met u op kunnen nemen.

Registreer bij ons om een groter publiek te bereiken, of neem contact met ons op als u aanvullende vragen heeft. We staan voor u klaar!

Kies uw lidmaatschap

Letselschade-Claim biedt u een volledig platform voor letselschade claims. Vergroot uw bereik in de markt voor  en zorg voor een betere zichtbaarheid. Bereik meer potentiële klanten en profiteer van onze service. We bieden u een nieuwe manier om uw potentiële cliënten te bereiken en om u rechtstreeks in contact te komen met uw nieuwe cliënten. Laat uw bedrijf en uw advocatenkantoor groeien met Letselschade-Claim en maak uw account aan door een van de onderstaande pakketten te kiezen.

Juristen & advocaten registratie proces

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u uw profiel inrichten. Hier kunt u bepalen welke gegevens en informatie van uw bedrijf zichtbaar zijn op onze website. We zorgen ervoor dat de claimgebieden waarin u bent gespecialiseerd goed zijn gemarkeerd, zodat potentiële cliënten u goed kunnen vinden. Daarnaast bieden we een snelle manier waarop cliënten contact kunnen opnemen.

De waarde van Letselschade-Claim voor u en uw bedrijf

Waarom zou u vandaag uw account bij Letselschade-claim maken? We zullen ons best doen om uw kantoor te helpen bij het verkrijgen van meer cliënten op uw locaties en op uw specialismen. U kunt contact met ons opnemen als u aanvullende vragen hebt. We staan voor u klaar met een vriendelijke medewerker om uw vragen te beantwoorden. Bel 035 711 0484 of mail naar: info@letselschade-claim.nl

WELKOM BIJ LETSELSCHADE-CLAIM JURISTEN PORTAAL

Laat uw bedrijf groeien en meld u aan voor een eigen bedrijfspagina om Letselschade-Claim.nl. Kies voor het gratis lidmaatschap of het partner lidmaatschap waarbij clienten via ons contact met u op kunnen nemen.

Gratis lidmaatschapGratis lidmaatschap
 • Eigen bedrijfspagina
 • Adres gegevens
 • Geheel kostenloos

Partnerlidmaatschap

€ 2

+ btw
per maand


Partnerlidmaatschap
 • Eigen bedrijfspagina
 • Adres gegevens
 • Beschikbaar voor cliënten

Subscription Agreement for Digital Marketing Services

This Software Subscription Service (SaaS) Agreement (the “Agreement”) sets forth the obligations and conditions between you (“Client”) and Letselschade-Claim Limited (LCL), (“Provider”), relating to your use of the Serviced defined herein. Please read this Agreement carefully. Your use of the Services is expressly conditioned on your acceptance of this Agreement.

BY CLICKING THE “I AGREE” ICON BELOW, AND/OR BY USING THE SERVICES, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ANY TERM OF THIS AGREEMENT, DO NOT USE THE SERVICES AND EXIT IMMEDIATLEY BY CLICKING “I DO NOT AGREE” ICON BELOW.

 1. Definitions and Acceptance of the Terms and Conditions
  • Letselschade-Claim Limited (“LCL”) accepts publication of advertisements and marketing on the terms and conditions set out below (“Terms”).
  • These Terms apply to electronic, digital and print advertisements and business profiles (the “Advertisements”) on and off www.legitclaims.co.uk
  • By placing an order, the Advertiser ( law firm) accepts and agrees to be bound by these Terms in full and accept our Privacy Policy.
  • Materials for any Marketing and Advertisement must be provided or reviewed once the subscription fee is paid and provided, material provided should be in accordance with the Website technical specification at http://www.legitclaims.co.uk
  • LCL may, without any responsibility to the Advertiser, reject, cancel or require any Advertisement to be amended that it considers unsuitable or contrary to these Terms and remove, not publish, suspend or change the position of any such Advertisement.
 2. You are responsible for providing and administering usernames and passwords for all Users (the “Log-In Information”). Each User must have a valid username and password to accessing the LCL Services. You and your Users must keep all Log-In Information strictly confidential.
 3. You and your Users may access the LCL website and backend end system and use the LCL Services solely to support and operate your marketing and brand awareness campaign for personal injury claims clients.
 4. You agree, for yourself and all your Users, as a condition of use of the LCL Services, not to use the Services for any purpose that is unlawful or prohibited by these terms, conditions, and notices. You and your Users may not attempt to gain unauthorized access to any part of the LCL Services, other accounts, computer systems or networks connected to any LCL Service Provider or subscriber server or to any part of the LCL Services, through hacking, password mining or any other means.
 5. Subscription agreement term will be for 1 year from the date of joining LCL web platform.
 6. Service Provider, LCL shall use commercially reasonable efforts to make the Services available on a 24×7 basis (twenty-four hours per day, seven days per week) during the subscription period agreed with Advertiser except for: (i) scheduled system back-up or other on-going maintenance as required and scheduled in advance by Provider, or (ii) for any unforeseen cause beyond Provider’s reasonable control, including but not limited to internet service provider or communications network failures, denial of service attacks or similar attacks, or any force majeure events set forth in this Agreement. Provider will monitor performance indicators on the systems and network infrastructure (its own and that of third party suppliers) to gauge the overall performance of its hosting services, and will take reasonable steps to address systems and network infrastructure as required to maintain satisfactory performance of the Software.
 7. Service Provider may at any time suspend (or require that you suspend) the access of Users to the LCL Services and/or disable their Login Information in the event of violation of these terms and conditions.
 8. LCL will charge in advance subscription fee according to the selection payment plan; Monthly or Annually. LCL will not charge any fee apart from the subscription fee. LCL reserves the right to charge interest on late payment at 4% above the Bank of England base rate.
 9. Advertiser is responsible to monitor the leads (potential client details in dashboard by logging in)
 10. LCL will refer potentials leads time to Advertiser without charging any referral fee.
 11. LCL will not charge any commission to advertiser against any client referral made
 12. LCL may use advertise name, logo, images, text and other content from its web to complete the profile on LCL website and in other marketing material.
 13. Advertiser itself is responsible to maintain its profile on LCL website.
 14. LCL accepts no responsibility for any interruption or delay the Advertiser experiences in delivering any Advertisement copy to LCL or any loss or damage to any Advertisement copy or any other material.
 15. Subscription Fees are payable via Direct Debit which is set up upon signing up for your account and is automatically charged on the same date
 16. Subscription fees are non-refundable; except that you may cancel renewed subscription by contacting LC within 5 (5) calendar days after annual renewal date and receive a full refund of the new subscription fees.
 17. This Agreement shall be governed exclusively by the laws of England and Wales.
 18. Provider will not be held responsible for any delay or failure in performance of any part of this Agreement to the extent that such delay is caused by events or circumstances beyond the Provider’s reasonable control, including but not limited to fire, flood, storm, act of God, war, malicious damage, failure of a utility service.
Maak uw account aan

WELKOM BIJ LETSELSCHADE-CLAIM JURISTEN PORTAAL

Laat uw bedrijf groeien en meld u aan voor een eigen bedrijfspagina om Letselschade-Claim.nl. Kies voor het gratis lidmaatschap of het partner lidmaatschap waarbij clienten via ons contact met u op kunnen nemen.

WELKOM BIJ LETSELSCHADE-CLAIM JURISTEN PORTAAL

Laat uw bedrijf groeien en meld u aan voor een eigen bedrijfspagina om Letselschade-Claim.nl. Kies voor het gratis lidmaatschap of het partner lidmaatschap waarbij clienten via ons contact met u op kunnen nemen.

Abonnementsovereenkomst voor digitale marketingdiensten
Deze Software Subscription Service (SaaS) -overeenkomst (de “Overeenkomst”) beschrijft de verplichtingen en voorwaarden tussen u (“Klant”) en Letselschade-Claim Limited (LC), (“Provider”), met betrekking tot uw gebruik van de gedefinieerde Servicedesk hierin. Lees deze overeenkomst aandachtig door. Uw gebruik van de Services is uitdrukkelijk afhankelijk van uw acceptatie van deze Overeenkomst.

DOOR OP HET PICTOGRAM “IK GA AKKOORD” HIERONDER TE KLIKKEN EN / OF DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GEBRUIK DE SERVICES DAN NIET EN VERLAAT DE PAGINA DOOR OP “IK GA NIET AKKOORD” TE KLIKKEN.

1. Definities en acceptatie van de algemene voorwaarden
o Letselschade-Claim (“LC”) accepteert de publicatie van advertenties en marketing onder de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet (“Voorwaarden”).
o Deze voorwaarden zijn van toepassing op elektronische, digitale en gedrukte advertenties en zakelijke profielen (de “Advertenties”) op en buiten www.letselschade-claim.nl
o Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Adverteerder (advocatenkantoor en/of jurist) en stemt ermee in om volledig gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en ons Privacybeleid te accepteren.
o Materialen voor elke marketing en advertentie moeten worden verstrekt of beoordeeld zodra de abonnementskosten zijn betaald en verstrekt, het geleverde materiaal moet in overeenstemming zijn met de technische specificatie van de website op http://www.letselschade-claim.nl
o LC kan, zonder enige verantwoordelijkheid jegens de Adverteerder, weigeren, annuleren of eisen dat een Advertentie wordt gewijzigd die het ongeschikt acht of in strijd is met deze Voorwaarden en de positie van dergelijke Advertenties verwijderen, niet publiceren, opschorten of wijzigen.
2. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken en beheren van gebruikersnamen en wachtwoorden voor alle gebruikers (de “inloginformatie”). Elke gebruiker moet een geldige gebruikersnaam en wachtwoord hebben om toegang te krijgen tot de LC-services. U en uw gebruikers moeten alle aanmeldingsgegevens strikt vertrouwelijk houden.
3. U en uw gebruikers hebben toegang tot de LC-website en het backend-end-systeem en kunnen de LC-services alleen gebruiken om uw marketing- en merkbewustmakingscampagne voor cliënten met letselschade claims te ondersteunen en te beheren.
4. U stemt ermee in, voor uzelf en al uw Gebruikers, als voorwaarde om de LC-services te gebruiken, de Services niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U en uw Gebruikers mogen niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot enig deel van de LC-services, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een LC-serviceprovider of subscriber-server of een onderdeel van de LC-services, via hacking, wachtwoordmining of alle andere middelen.
5. De looptijd van de inschrijvingsovereenkomst is 1 jaar vanaf de datum van toetreding tot het LC-webplatform.
6. Dienstverlener, LC zal alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om de Diensten 24 uur per dag (24 uur per dag, zeven dagen per week) beschikbaar te stellen tijdens de abonnementsperiode die met Adverteerder is overeengekomen, met uitzondering van: (i) geplande systeemback-up up of ander lopend onderhoud zoals vereist en vooraf gepland door Provider, of (ii) voor onvoorziene oorzaken buiten de redelijke controle van de Provider, inclusief maar niet beperkt tot mislukken van de internetprovider of communicatienetwerk, Denial of Service-aanvallen of soortgelijke aanvallen, of overmachtsituaties die in deze Overeenkomst zijn vermeld. De aanbieder zal de prestatie-indicatoren van de systemen en netwerkinfrastructuur (eigen en die van externe leveranciers) bewaken om de algehele prestaties van zijn hostingservices te meten, en zal redelijke stappen ondernemen om de systemen en netwerkinfrastructuur aan te pakken zoals vereist om een ​​bevredigende prestatie van de hosting te behouden. Software.
7. De serviceprovider kan de toegang van gebruikers tot de LC-services op elk gewenst moment opschorten (of vereisen dat u deze opschort) en / of hun aanmeldingsgegevens uitschakelen in geval van schending van deze algemene voorwaarden.
8. LC berekent vooraf abonnementskosten volgens het selectiebetalingsplan; Maandelijks of jaarlijks. LC brengt geen extra kosten in rekening, behalve de abonnementskosten. LC behoudt zich het recht voor om rente over achterstallige betalingen in rekening te brengen tegen een tarief van 4% boven de basistarief van de Nederlandse Bank.
9. Adverteerder is verantwoordelijk voor het bewaken van de leads (potentiële klantgegevens in dashboard door in te loggen)
10. LC verwijst potentiële klanten naar Adverteerder zonder verwijzingskosten in rekening te brengen.
11. LC brengt geen commissie in rekening aan de adverteerder als er een verwijzing van een klant is gemaakt
12. LC kan gebruik maken van reclame voor zijn naam, logo, afbeeldingen, tekst en andere inhoud op zijn website om het profiel op de LC-website en in ander marketingmateriaal te voltooien.
13. Adverteerder zelf is verantwoordelijk om zijn profiel op de LC-website te behouden.
14. LC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onderbreking of vertraging van de ervaringen van de Adverteerder bij het leveren van een Advertentie-exemplaar aan LC of enig verlies of schade aan een Advertentie-exemplaar of enig ander materiaal.
15. Abonnementskosten zijn betaalbaar via automatische incasso, die wordt ingesteld bij het aanmelden voor uw account en automatisch in rekening wordt gebracht op dezelfde datum
16. Abonnementskosten zijn niet-restitueerbaar; behalve dat u een hernieuwd abonnement kunt annuleren door binnen 5 (5) kalenderdagen na de jaarlijkse verlengingsdatum contact op te nemen met LC en een volledige terugbetaling van de nieuwe abonnementskosten ontvangt.
17. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
18. Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van enig deel van deze Overeenkomst in de mate dat een dergelijke vertraging wordt veroorzaakt door gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de Provider liggen, inclusief, maar niet beperkt tot, vuur, overstroming, storm, oorlog, kwaadwillende schade, falen van een service.

Bona Fide
 • 12 months subscription
 • annual upfront payment
 • access to all our great features

£ 1,008

+ VAT
per year


£ 1,008

+ VAT
per year

£99 + VAT / month
Bona Fide
 • 12 months subscription
 • annual upfront payment
 • access to all our great features
Inloggen

WELKOM BIJ LETSELSCHADE-CLAIM JURISTEN PORTAAL

Laat uw bedrijf groeien en meld u aan voor een eigen bedrijfspagina om Letselschade-Claim.nl. Kies voor het gratis lidmaatschap of het partner lidmaatschap waarbij clienten via ons contact met u op kunnen nemen.

Gratis lidmaatschapGratis lidmaatschap
 • Eigen bedrijfspagina
 • Adres gegevens
 • Geheel kostenloos

Partnerlidmaatschap

€ 2

+ btw
per maand


Partnerlidmaatschap
 • Eigen bedrijfspagina
 • Adres gegevens
 • Beschikbaar voor cliënten

Subscription Agreement for Digital Marketing Services

This Software Subscription Service (SaaS) Agreement (the “Agreement”) sets forth the obligations and conditions between you (“Client”) and Letselschade-Claim Limited (LCL), (“Provider”), relating to your use of the Serviced defined herein. Please read this Agreement carefully. Your use of the Services is expressly conditioned on your acceptance of this Agreement.

BY CLICKING THE “I AGREE” ICON BELOW, AND/OR BY USING THE SERVICES, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ANY TERM OF THIS AGREEMENT, DO NOT USE THE SERVICES AND EXIT IMMEDIATLEY BY CLICKING “I DO NOT AGREE” ICON BELOW.

 1. Definitions and Acceptance of the Terms and Conditions
  • Letselschade-Claim Limited (“LCL”) accepts publication of advertisements and marketing on the terms and conditions set out below (“Terms”).
  • These Terms apply to electronic, digital and print advertisements and business profiles (the “Advertisements”) on and off www.legitclaims.co.uk
  • By placing an order, the Advertiser ( law firm) accepts and agrees to be bound by these Terms in full and accept our Privacy Policy.
  • Materials for any Marketing and Advertisement must be provided or reviewed once the subscription fee is paid and provided, material provided should be in accordance with the Website technical specification at http://www.legitclaims.co.uk
  • LCL may, without any responsibility to the Advertiser, reject, cancel or require any Advertisement to be amended that it considers unsuitable or contrary to these Terms and remove, not publish, suspend or change the position of any such Advertisement.
 2. You are responsible for providing and administering usernames and passwords for all Users (the “Log-In Information”). Each User must have a valid username and password to accessing the LCL Services. You and your Users must keep all Log-In Information strictly confidential.
 3. You and your Users may access the LCL website and backend end system and use the LCL Services solely to support and operate your marketing and brand awareness campaign for personal injury claims clients.
 4. You agree, for yourself and all your Users, as a condition of use of the LCL Services, not to use the Services for any purpose that is unlawful or prohibited by these terms, conditions, and notices. You and your Users may not attempt to gain unauthorized access to any part of the LCL Services, other accounts, computer systems or networks connected to any LCL Service Provider or subscriber server or to any part of the LCL Services, through hacking, password mining or any other means.
 5. Subscription agreement term will be for 1 year from the date of joining LCL web platform.
 6. Service Provider, LCL shall use commercially reasonable efforts to make the Services available on a 24×7 basis (twenty-four hours per day, seven days per week) during the subscription period agreed with Advertiser except for: (i) scheduled system back-up or other on-going maintenance as required and scheduled in advance by Provider, or (ii) for any unforeseen cause beyond Provider’s reasonable control, including but not limited to internet service provider or communications network failures, denial of service attacks or similar attacks, or any force majeure events set forth in this Agreement. Provider will monitor performance indicators on the systems and network infrastructure (its own and that of third party suppliers) to gauge the overall performance of its hosting services, and will take reasonable steps to address systems and network infrastructure as required to maintain satisfactory performance of the Software.
 7. Service Provider may at any time suspend (or require that you suspend) the access of Users to the LCL Services and/or disable their Login Information in the event of violation of these terms and conditions.
 8. LCL will charge in advance subscription fee according to the selection payment plan; Monthly or Annually. LCL will not charge any fee apart from the subscription fee. LCL reserves the right to charge interest on late payment at 4% above the Bank of England base rate.
 9. Advertiser is responsible to monitor the leads (potential client details in dashboard by logging in)
 10. LCL will refer potentials leads time to Advertiser without charging any referral fee.
 11. LCL will not charge any commission to advertiser against any client referral made
 12. LCL may use advertise name, logo, images, text and other content from its web to complete the profile on LCL website and in other marketing material.
 13. Advertiser itself is responsible to maintain its profile on LCL website.
 14. LCL accepts no responsibility for any interruption or delay the Advertiser experiences in delivering any Advertisement copy to LCL or any loss or damage to any Advertisement copy or any other material.
 15. Subscription Fees are payable via Direct Debit which is set up upon signing up for your account and is automatically charged on the same date
 16. Subscription fees are non-refundable; except that you may cancel renewed subscription by contacting LC within 5 (5) calendar days after annual renewal date and receive a full refund of the new subscription fees.
 17. This Agreement shall be governed exclusively by the laws of England and Wales.
 18. Provider will not be held responsible for any delay or failure in performance of any part of this Agreement to the extent that such delay is caused by events or circumstances beyond the Provider’s reasonable control, including but not limited to fire, flood, storm, act of God, war, malicious damage, failure of a utility service.
Tab 1
Empty tab. Edit page to add content here.
Tab 2
Empty tab. Edit page to add content here.

Start typing and press Enter to search