Letselschade opgelopen in een escaperoom

Röntchen fotoHet lijkt een leuk uitje voor een kinderfeestje, een vriendengroep of met collega’s. Een spel waarbij de deelnemers moeten samenwerken om zo te kunnen ontsnappen uit een afgesloten ruimte. Dit kan door samen puzzels op te lossen met behulp van de verkregen aanwijzingen. Lukt het de puzzel op te lossen, dan zijn de deelnemers weer een stukje verder met het ontsnappen uit de escaperoom.

Soms gaat het mis

Het kan gebeuren dat er iets mis gaat tijdens het escaperoom spel. Een deelnemer valt en loopt een botbreuk op. Eigen schuld zou je zeggen, maar dat is niet altijd het geval. De directie van een escaperoom heeft een zorgplicht richting de bezoekers. Dat houdt in dat er van te voren veiligheidsinstructies gegeven moeten worden. Deelnemers moeten niet op gevaarlijke punten (zoals boven een trap) afgeleid worden door desoriënterende effecten (rook, lichtflitsen, heftige geluidseffecten).

Aansprakelijk stellen

Wanneer u de uitbater aansprakelijk wil stellen, kunt u dat doen op basis van artikel 6:162 en artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 162

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 Artikel 174

De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.

Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in goede staat verkeert, bij kabels en leidingen op de kabel- en leidingbeheerder, behalve voor zover de kabel of leiding zich bevindt in een gebouw of werk en strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.

Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het moment van het bekend worden van de schade het werk in de uitoefening van zijn bedrijf gebruikt. Indien na het bekend worden van de schade een ander gebruiker wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend worden gebruiker was. Indien de schade is bekend geworden na beëindiging van het gebruik van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste gebruiker was.

Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting.

Advies nodig?

Bent u ongelukkig ten val gekomen tijdens een escaperoom uitje en denkt u dat u recht kan hebben op een schadevergoeding? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op. Wij spreken de zaak met u door en daarna voorzien wij u van advies. Dit alles kosteloos en vrijblijvend.

Scroll naar boven